...
برلیانت بزرگمهر
مشاور رئیس انجمن

مشاور تغذیه و رژیم درمانی
مدرس دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (محقق هم طراز استادیار)
مسئول کمیته تخصصی آموزش در شورای عالی غذا و تغذیه کشور
مسئول گروه فرهنگ سازی تغذیه ای در شورای عالی غذا و تغذیه کشور
سرپرست گروه آموزش همگانی تغذیه در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
سه دوره نایب رئیس و دبیر انجمن تغذیه ایران

مسئول تشکیل تاش ها

مسئول کمیته آموزش همگانی انجمن تغذیه ایران

...
دکتر ارد ایروانی
مشاور رئیس انجمن در امور تغذیه ورزشی

مشاور تغذیه و رژیم درمانی

دکترای بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

سرپرست مرکز ارزیابی های پزشکی و بازتوانی فوتبال ایران (ایفمارک)

رئیس بورد تخصصی تغذیه ورزشی ایفمارک

مسئول امور درمان شرکت پترو ایران
 

...
دکتر مهرناز نوروزی
مشاور رئیس انجمن در امور بازاریابی و تبلیغات

دکترای داروسازی

مشاور رییس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور 

عضو کمیته علمی و مشاور برند اولین همایش نشان ملی سلامت  و غذا در سازمان غذا و دارو

مشاور ارشد مدیرعامل در حوزه بازاریابی  و فروش در شرکت های معتبر دارو وسلامت

مشاور بانک رفاه در صنعت دارو و سلامت                                                        

مدیر مسئول و سردبیر مجلات دارویی و حوزه سلامت و تغذیه